Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bądźmy skrzydlaci”

I. Zasady ogólne
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1) Projektodawca – Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 131 w Człuchowie/ Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Sobieskiego 7a, 77-300 Człuchów;
2) Realizator Projektu - Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego , ul. Sobieskiego 7a, 77-300 Człuchów;
3) Projekt – projekt pn.: ”Bądźmy skrzydlaci” realizowany będzie w terminie 03.03.2014 – 30.06.2015 zgodnie z wnioskiem nr WND-POKL.09.01.02-22-161/13 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;
4) Cel główny Projektu – wdrożenie zmodernizowanych 2. programów rozwojowych w Zespole Szkół Społecznych STO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Człuchowie w celu zapewnienia wysokiej jakości i skuteczności nauczania.
5) Rodzic - opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji;
6) Uczestnik Projektu – Beneficjent Ostateczny - BO uczennica lub uczeń Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego , ul. Sobieskiego 7a 77-300 Człuchów, którzy po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w Projekcie i bezpłatnie skorzystają ze wsparcia.
7) Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem;
8) Biuro Projektu – gabinet dyrektora Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Człuchowie, ul. Jana Sobieskiego III 7a, 77-300 Człuchów; dokumentacja projektu przechowywana będzie w sejfie i biurze księgowej Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Człuchowie, ul. Jana Sobieskiego III 7a, 77-300 Człuchów
9) W ramach Projektu w formie dodatkowych bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych zrealizowane zostaną następujące działania:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w gimnazjum z: matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego,
- zajęcia dodatkowe w gimnazjum z: matematyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, historii, pływania, tenisa ziemnego, malarstwa oraz gry na gitarze,
- zajęcia dla pasjonatów w gimnazjum z: informatyki, języka hiszpańskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w liceum z: matematyki, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego,
- zajęcia dodatkowe w liceum z: matematyki, biologii, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, historii, filozofii, rysunku architektonicznego, tańca, wokalu oraz gry na gitarze,
- zajęcia dla pasjonatów w liceum z: matematyki, informatyki, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego,
- zajęcia specjalistyczne dla uczniów z dysfunkcjami,
- ogólnorozwojowe warsztaty społeczno – edukacyjne,
- poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Rekrutacja do projektu
1. Działania rekrutacyjne prowadzone będą przez Koordynatora Projektu i asystenta koordynatora.
2. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie poprzez przekazanie informacji o działaniach projektowych uczniom i ich rodzicom podczas spotkań w szkole, informacji na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń w szkole.
3. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie w dwóch terminach:
- 05.03.2014 r. – 17.03.2014 r.
- 02.09.2014 r. – 06.09.2014 r.
4. Kryteria rekrutacyjne:
- status ucznia/ uczennicy Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Człuchowie
- dostarczenie kompletu wypełnionych przez rodzica/ prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia/uczennicy dokumentów rekrutacyjnych, tj.: karty zgłoszenia, deklaracji uczestnictwa w Projekcie, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku, deklaracji PEFS
- na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kwalifikowani będą uczennice i uczniowie o najsłabszych wynikach w nauce, z ocenami niedostatecznymi, dopuszczającymi i dostatecznymi – zestawienie ocen semestralnych lub końcowych w roku szkol. 2013/2014
- do zajęć dodatkowych i dla pasjonatów kwalifikowani będą uczennice i uczniowie o wysokich wynikach w nauce z ocenami dobrymi, bardzo dobrymi i celującymi – zestawienie ocen semestralnych lub końcowych w roku szkol. 2013/2014 oraz według zainteresowań i pasji.
- do uczestnictwa w Projekcie w pierwszej kolejności przyjmowani będą: uczennice i uczniowie o niskim statusie ekonomicznym, w zakresie zajęć ICT i nauk ścisłych - dziewczęta, w zakresie nauk humanistycznych - chłopcy,
5. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiega z zachowaniem zasady równości płci.
6. Zgłoszenia do udziału w Projekcie przyjmowane będą w Biurze Projektu.
7. Komisję Rekrutacyjną powołuje Koordynator Projektu. W jej skład wchodzą: koordynator Projektu, asystent koordynatora Projektu, psycholog oraz nauczyciele: matematyki, fizyki/informatyki, języka angielskiego i języka niemieckiego oraz przedstawiciel rodziców. Komisja sporządza protokół ze swojego posiedzenia wraz z listą uczennic i uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie.
8. Listy uczennic i uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie przedstawione zostaną bezpośrednio BO i rodzicom oraz zamieszczone na stronie Projektu.

II. Prawa i obowiązki uczestnika

1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie przez Rodzica w imieniu dziecka, pełnoletniego ucznia/uczennicy jest zobowiązaniem do czynnego i pełnego udziału BO w zajęciach w ramach danej edycji zajęć.
2. Uczestnictwo ucznia/uczennicy w określonym rodzaju zajęć trwa przez cały okres realizacji Projektu i jest bezpłatne.
3. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Projekcie co do zasady nie jest możliwa.
4. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa tylko w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej.
5. Każdy BO ma prawo do uczestnictwa w więcej niż w jednym zajęciu w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć, do którego przystąpił.
6. Każdy BO ma prawo do otrzymania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i korzystania ze sprzętu zakupionego w ramach Projektu oraz będącego wyposażeniem sal, w których prowadzone są zajęcia.
7. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
• złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych oraz do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,
• odmowa podpisania Oświadczenia uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie,
• systematycznego uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia, zgodnie z ustalonym harmonogramem, podpisywania list obecności na zajęciach, warsztatach,
• obowiązkowego uczestniczenia w ogólnorozwojowych warsztatach społeczno – edukacyjnych oraz w poradnictwie i doradztwie edukacyjno – zawodowym,
• wypełniania testów, ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, udzielania odpowiedzi na pytania ustne,
• bieżącego informowania Koordynatora lub asystenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w Projekcie oraz usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach u prowadzących, dopuszcza się 20% nieobecności usprawiedliwionych.
• stosowania się do poleceń wydawanych przez Personel Projektu,
• przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,
• informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.

III. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z PO KL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.
3. Realizator ma prawo zmiany Regulaminu oraz wprowadzenia dodatkowych postanowień.
4. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator Projektu.
5. Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie zatwierdza oraz zmienia Koordynator Projektu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Człuchów, 05. marca 2014r.
Zatwierdziła Koordynator Projektu
Mirosława Podgórska