Szczegółowy opis zajęć

FIZYKA

Beneficjenci uczestniczą w zajęciach z fizyki z astronomią. Uczestnicy nauczą się posługiwać nowoczesnym teleskopem astronomicznym. Nauczą się przygotować plan obserwacji nieba za pomocą oprogramowania informatycznego Stellarium. Uczniowie i uczennice nauczą się obserwować mapę nieba, przygotować teleskop do obserwacji, wykonywać zdjęcia obserwowanych ciał niebieskich.
logo

GEOGRAFIA

logo

HISTORIA

Istotnym elementem zajęć jest kształtowanie różnych zainteresowań (np. wiedzy z zakresu batalistyki), osobowości, charakteru, postaw życiowych poprzez eksponowanie indywidualnych możliwości i umiejętności uczniów (np. poprzez wspieranie myślenia strategicznego podczas gry edukacyjnej ) , pobudzenie aktywności zarówno intelektualnej jak i twórczej. Ponadto rolą zajęć dodatkowych jest kształtowanie wrażliwości historycznej u uczennic i uczniów, rozwijania postawy badawczej dzięki różnym formom działalności ( np. analiza oryginalnych dokumentów z XIX i pocz. XX w.), których celem jest poszukiwanie rozwiązania zadanego przez nauczyciela problemu. Rolą zajęć jest kształtowanie u uczennic i uczniów tolerancji wobec odmienności ras, kultur, poglądów, zwyczajów, religii oraz uznania wartości pluralizmu w życiu społecznym, kulturalnym i religijnym oraz rozbudzenie wrażliwości moralnej i autorefleksji, która ma wykształcić u uczniów poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, planowania pracy, osiągnięcia i porażki.
logo

INFORMATYKA W GIMNAZJUM

Beneficjenci uczestniczą w dwugodzinnych zajęciach z podstaw tworzenia stron internetowych. Uczniowie i uczennice tworzą proste strony www z wykorzystaniem języka HTML, arkuszy stylów CSS, języków skryptowych takich jak JavaScript i PHP.
Uczniowie nauczą dowiedzą się jak wygląda proces projektowania strony, tworzenia kodu, przygotowania materiałów graficznych umieszczanych na stronie. Naucza się również w jaki sposób publikować stronę i jak dołączyć stronę do domeny internetowej.
Beneficjenci używają nowoczesnych narzędzi programistycznych..
logo

INFORMATYKA W LICEUM

Beneficjenci uczestniczą w dwugodzinnych zajęciach przygotowujących do egzaminów ECDL na poziomie zaawansowanym. Uczniowie uczą się posługiwania narzędziami z pakietu Office: edytorem tekstu Word, arkuszem kalkulacyjnym Excel, aplikacją baz danych Access oraz programem prezentacji danych Power Point. Uczniowie nauczą się stosować powyższe narzędzia do rozwiązywania rzeczywistych problemów i zadań. Będą również przygotowani zdania egzaminów, które pozwolą na uzyskanie certyfikatów ECDL advanced oraz MS ECDL Expert.
logo

MALARSTWO

Pierwszy i drugi etap zajęć pozwala beneficjentom na poznanie i rozwijanie umiejętności manualnych oraz nauki różnych technik plastycznych, ponieważ zaplanowane tematy obejmują cały ich wachlarz, mianowicie rysunek ołówkiem, kredkami, malowanie farbami akrylowymi, akwarelowymi, pastelami, bejcą. BO poprzez udział w projekcie kształcą myślenie obrazowe, wyobraźnię i realizacją siebie poprzez sztukę.
Młodzież poznaje zasady poprawnej kompozycji i perspektywy.Uczniowie rozwijają kreatywność i innowacyjność poprzez szukanie różnych rozwiązań tego samego tematu-zadania plastycznego. Niewątpliwie uczą się współpracy i pracy indywidualnej w grupie.
Stosowane metody aktywizujące pobudzają uczestników do działania, twórczego myślenia już na etapie samodzielnego wykonania projektu. Częstym elementem prowadzonych zajęć jest dyskusja i wyrażanie własnych poglądów na temat doboru środków i barw. To wpływa na pozytywną atmosferę i zwiększa zaangażowanie uczniów.
logo

JĘZYK NIEMIECKI

logo

logo

JĘZYK POLSKI W LICEUM

Podstawowym celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w gimnazjum jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, a także podniesienie poziomu umiejętności humanistycznych. Podczas zajęć beneficjenci zostaną wyposażeni w umiejętności niezbędne podczas wystąpień publicznych, a także poznają narzędzia potrzebne w działaniach analityczno-interpretacyjnych przeprowadzanych na tekstach literackich. Przy wzroście umiejętności interpretacyjnych poprawie ulegnie również zdolność odczytywania kluczów kulturowych i samo uczestnictwo w kulturze.
logo

JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM

Podstawowym celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w gimnazjum jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, a także podniesienie poziomu umiejętności humanistycznych. Podczas zajęć beneficjenci zostaną wyposażeni w umiejętności niezbędne podczas wystąpień publicznych, a także poznają narzędzia potrzebne w działaniach analityczno-interpretacyjnych przeprowadzanych na tekstach literackich. Przy wzroście umiejętności interpretacyjnych poprawie ulegnie również zdolność odczytywania kluczów kulturowych i samo uczestnictwo w kulturze.
logo

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna obejmuje pracę z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce. Beneficjenci systematyczne wykonują ćwiczenia pod kierunkiem nauczyciela terapeuty, które umożliwią im
lepsze funkcjonowanie w szkole oraz zapobiegają powstawaniu niepowodzeń szkolnych. Celem jest stwarzanie sprzyjających warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów (na miarę ich możliwości) poprzez eliminowanie zaburzonych funkcji rozwojowych. Ponadto doskonalą spostrzegawczość wzrokową i zapamiętywanie bodźców słuchowo - wzrokowych i ich różnicowanie, a także usprawniają percepcję wzrokowo – słuchową oraz koordynację wzrokowo- słuchowo- kinestetyczną. BO poprzez różnorodne ćwiczenia usprawniają grafomotorykę. Ważnym celem jest również pozytywne wzmacnianie uczniów oraz stosowanie wobec nich zasady indywidualizacji.
logo

ZAJĘCIA WOKALNE

Na dodatkowych zajęciach dla gimnazjum /wokalne - też gra na instrumencie/ beneficjenci doskonalą swoje umiejętności wokalne. Poznają tajniki umiejętności gry na gitarze sposobem klasycznym. Zgłębią swoją wiedzę i udoskonalą umiejętności tworzenia i grania akompaniamentów do śpiewanych utworów. Przez solową i zespołową prezentację nabędą pewności w działaniu i osiągną lepszą motywację do czynnego uprawiania muzyki.
logo

CHEMIA

logo